Thông tin thư mục


Ô Châu cận lục / Dương Văn An

1 REVIEW(S)
  • Dương Văn An
  • Huế: Thuận Hoá , 2001
 Thông tin chi tiết
Mô tả  199 tr. ; 20.5 cm 
Chỉ số phân loại 
Số định danh 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.014506-TK.014508