Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nhiều tác giả; Ngô Huyền Anh, Tường Anh, Trịnh Bích Ba...

  • Đài tiếng nói Việt Nam / Đài tiếng nói Việt Nam - H. : Văn học, 2020
           379tr. ; 21cm 
            9786043070750
 
           1.Văn học hiện đại, Việt Nam, Nhạc  2.Văn học hiện đại, Việt Nam, Nhạc  
           895.9221008 Đ103T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039192-TK.039195