Thông tin thư mục


Lí luận dạy học ở trường trung học cơ sở / Nguyễn Ngọc Bảo

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Ngọc Bảo; Trần Kiểm
  • H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
 Thông tin chi tiết
Mô tả  204 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  370.07 
Số định danh  370.07 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
48/50 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.057400-NV.057406, NV.057408-NV.057445, NV.057447-NV.057449
Bản tư liệu đã mượn NV.057407 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.057446 (Ngày trả: 01/02/2024)