Thông tin thư mục


Gác hẹp / Y Đạt

1 REVIEW(S)
  • Y Đạt
  • H.: Nxb Hội nhà văn , 2000
 Thông tin chi tiết
Mô tả  430 tr. ; 19 cm 
Chỉ số phân loại  VT 
Số định danh  VT 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.004912-TK.004914