Cataloging Information


Gác hẹp / Y Đạt

1 REVIEW(S)
  • Y Đạt
  • H.: Nxb Hội nhà văn , 2000
 Detail information
Description  430 tr. ; 19 cm 
Dewey Class No  VT 
Classification  VT 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
3/3 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.004912-TK.004914