Thông tin thư mục


Nâng cao năng lực phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa / Phạm Hồng Tú

1 REVIEW(S)
  • Phạm Hồng Tú; Phạm Văn Kiệm - ch.b
  • H. : Công thương, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  294tr. ; 21cm 
ISBN   9786049316074
 
Chỉ số phân loại  381.09597 
Số định danh  381.09597 N122C 
Tóm tắt  Trình bày số vấn đề lý luận về nâng cao năng lực dịch vụ phân phối trong nền kinh tế. Thực trạng và triển vọng nâng cao năng lực dịch vụ phân phối hàng hoá của Việt Nam ở thị trường nội địa và đưa ra quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao năng lực ngành dịch vụ phân phối hàng hoá của Việt Nam tại thị trường nội địa giai đoạn 2018-2030. 
Tiêu đề đề mục 

Hàng hoá

Phân phối

Thị trường nội địa

Việt Nam

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.038811-TK.038814