Thông tin thư mục


Âm nhạc 2 / Hoàng Long

1 REVIEW(S)
  • Hoàng Long; Đỗ Thị Minh Chính
  • Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  60tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040256461
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 2

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
38/50 Thư viện: LibQN--- Kho: GK
Bản tài liệu sẵn sàng GK.033412-GK.033424, GK.033428, GK.033431-GK.033435, GK.033437-GK.033443, GK.033446-GK.033448, GK.033453-GK.033461
Bản tư liệu đã mượn GK.033430 (Ngày trả: 05/03/2022)
GK.033449 (Ngày trả: 12/03/2023)
GK.033445 (Ngày trả: 12/03/2023)
GK.033450 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033452 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033451 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033426 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033427 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033429 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033425 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033436 (Ngày trả: 19/03/2023)
GK.033444 (Ngày trả: 24/03/2023)