Thông tin thư mục


iểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh / Nguyễn Mạnh Dũng

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Mạnh Dũng; Trần Thị Việt Trung
  • H. : Hội nhà văn, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  187tr. ; 21cm 
ISBN   9786049950209
 
Chỉ số phân loại  895.92234 
Số định danh  895.92234 T309T 
Tóm tắt  Gồm những nghiên cứu, nhận xét về phong cách viết và nội dung tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Trường Thanh rất giàu sức sáng tạo, với ghệ thuật kể chuyện có duyên, độc đáo, chân thành. 
Tiêu đề đề mục 

Tác phẩm, Tác giả, Nghiên cứu văn học, Tiểu thuyết lịch sử, Văn học hiện đại

Ghi chú  ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039547