Thông tin thư mục


Ô nhiễm và hậu quả / Nguyễn Thị Thìn

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thị Thìn
  • H.: Khoa học kỹ thuật , 2001
 Thông tin chi tiết
Mô tả  295 tr. ; 20.5 cm 
Chỉ số phân loại  57 
Số định danh  57 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.008127-TK.008129