Thông tin thư mục


Unix - Hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng / Lê Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Tuấn
  • H.: Nxb Khoa học - Kỹ thuật , 2003
 Thông tin chi tiết
Mô tả  720 tr. ; 24 cm 
Chỉ số phân loại  607 
Số định danh  607 
Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.021516