Cataloging Information


Unix - Hệ điều hành và một số vấn đề quản trị mạng / Lê Tuấn

1 REVIEW(S)
  • Lê Tuấn
  • H.: Nxb Khoa học - Kỹ thuật , 2003
 Detail information
Description  720 tr. ; 24 cm 
Dewey Class No  607 
Classification  607 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request
1/1 Library: LibQN--- Inventory: TC1
Available documents TK.021516