Thông tin thư mục


Âm nhạc 2 / Hoàng Long

1 REVIEW(S)
  • Hoàng Long; Đỗ Thị Minh Chính
  • Đà Nẵng : Giáo dục Việt Nam, 2021
 Thông tin chi tiết
Mô tả  60tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm 
ISBN   9786040256461
 
Chỉ số phân loại  372.87044 
Số định danh  372.87044 A120N 
Tiêu đề đề mục 

Âm nhạc

Lớp 2

Dạng tài liệu  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
48/50 Thư viện: LibQN--- Kho: GK
Bản tài liệu sẵn sàng GK.033412-GK.033429, GK.033431-GK.033443, GK.033445-GK.033461
Bản tư liệu đã mượn GK.033430 (Ngày trả: 05/03/2022)
GK.033444 (Ngày trả: 11/02/2023)