Cataloging Information


Nông dân, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam / Nguyễn Đức Triều

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Đức Triều
  • H.: Nxb Nông Nghiệp , 2001
 Detail information
Description  840 tr. ; 27 cm 
Dewey Class No  63.0 
Classification  63.0 
Type of material  Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Where to request

No information is classified shelves